Wednesday, December 04, 2002

مذهب: مجموعه اي از داستان ها و عقايد خرا�ي
توسط آبي
لينک به قسمت اول


� قسمت دوم

مسلمين روشن�کر براي رهايي از رسوايي داستان ۶۰۰۰ ساله بودن انسان ادعاي تحري� در کتب ديگر مذاهب سامي کرده و مي گويند قدمت انسان بسيار بيشتر از اين است و در بعضي موارد به ميليون ها سال اشاره مي کنند. با يک داستان سرگرم کننده اسلامي چطوريد؟

پس قرار شد هابيل و قابيل هر يک هديه اي براي خدا بيارند. قابيل که کشاورز بود دسته اي گندم خراب و هابيل که چوپان بود يک گوس�ند تپل و خوب براي خدا آوردند. خدا که نميشه سرش کلاه گذاشت سريع زد گوس�ند بدبخت رو سوزوند. اين يعني گوس�نده مقبولي بود. بعد قابيل غيرتي شد و زد هابيل رو کشت و الا آخر...

مشکل اينجاست که از اختراع کشاورزي حوالي ۱۰۰۰۰ سال مي گذره! انسان اوليه هزاران سال پيش نه تنها توان کشاورزي رو نداشت بلکه هنوز حيواني رو اهلي نکرده بود که بتونه چوپاني کنه! و از اين انسان منظور من انسان نئاتدرال نيست که اندامي پرمو و هيکل خميده اي داشت. انسان هوموسپين که جد انسان مدرن امروزيست سالها طول کشيد تا بتونه کشاورزي و گله داري رو بياموزه. تا چندين هزار سال پيش انسان �قط از طريق شکار حيوانات و گياهان وحشي زنده بود. ولي انسان هاي شماره ۳ و ۴ طبق ادعاي مذاهب سامي با کشاورزي و دامداري آشنايي کاملي داشتند٬ قادر به سخن گ�تن بودند و...

يک �رد آگاه و خردمند با مشاهده تماميه اين شواهد آيا نبايد از خودش سوال کنه که اين چه خداييست که تاريخ آ�رينش خودش رو نمي دونه؟

پايان نقد داستان آ�رينش آدم.

ادامه دارد...

Sunday, December 01, 2002

مذهب: مجموعه اي از داستان ها و عقايد خرا�ي
توسط آبي

� قسمت اول

انسان به راحتي ميتونه به ضع� هاي بنيادي مذاهب پي ببره. داستان هايي که در تمامي دين هاي رايج سامي (يعني يهوديت مسيحيت و اسلام) وجود داره به قدري بي پايه و ضعي�ند که هيچ جاي شکي نميماند که اينها نمي توانند گ�ته هاي خدا باشند. در اين سلسله من به بررسي داستان آ�رينش آدم٬ داستان کشتي نوح٬ و داستان موسي ميپردازم. تمامي اين موارد براي پيروان اين اديان به عنوان وحي منزل از سوي خدا شناخته ميشه و در کتب داستانيشان (کتاب مقدس٬ قرآن) هم به آنها اشاره شده.

داستان آ�رينش آدم
□ زمان آ�رينش:

در کتاب مقدس (مجموعه تورات و انجيل) رواياتي آمده که با محاسبه اونها دين پرستان نتيجه گر�ته اند که جهان در جوالي سال ۴۰۰۴ قبل از ميلاد به وجود آمده و آدم از سوي خدا به زمين �رستاده شده. جيمز آشر يک روحاني ايرلندي قرن ۱۷ با محاسبه دقيق روايات مختل� به اين عدد رسيده. به اين جدول توجه کنيد:

آدم ۴۰۰۴ قبل از ميلاد
مرگ آدم ۳۰۷۴ قبل از ميلاد در ۹۳۰ سالگي
تولد نوح ۲۹۴۸ قبل از ميلاد٬۱۲۶ سال بعد از مرگ آدم
طو�ان نوح ۲۳۴۸ قبل از ميلاد٬ وقتي نوح ۶۰۰ سال داشت
تولد ابراهيم ۱۹۹۶ قبل از ميلاد
تولد موسي ۱۵۷۱ قبل از ميلاد
اتمام قصر سليمان ۱۰۰۴ قبل از ميلاد
تولد مسيح ۰ ميلادي

جدا از شوخي بامزه عمر ۱۰۰۰ ساله آدم آيا عقل شما اجازه قبول اين رو ميده که جهان تنها ۶۰۰۰ سال عمر داشته باشه؟ مگر غير از اينه که هر سال باقيمانده هاي انسان از چندين ميليون سال قبل به دست مياد؟ مگه غير از اينه که ما خودمون در موزه ايران باستان اشيايي داريم که قدمتي بيشتري از ۶۰۰۰ سال دارند؟ مگر غير از اينه که از دوران هخامنشيان که ۵۰۰ سال قبل از ميلاد بوده بقاياي بسياري باقي مونده؟ پس چه بلايي سر قصر سليمان آمد؟ اهرام ثلاثه در ۳۲۰۰ سال قبل از ميلاد ساخته شدند. يعني وقتي که آدم هنوز زند بود! جالب اينجاست که جمعيت انسان در ۴۵۰۰ سال قبل از ميلاد بين ۱۰ تا ۲۰ ميليون تخمين زده ميشه ولي باز هم ادعا ميشه که انسان ۶۰۰۰ سال عمر دارد.

ادامه دارد...
تحريم 5
عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خيرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابکارا
ترجمه
اميد است که اگر( پيامبر) شما را طلاق دهد (الله)زنانی بهتر از شما را به جای شما با او همسر کند که تسليم و مومن و خاضع و مطيع و توبه کار و پرستنده(ءالله) روزه دار اعم از بيوه و دوشيزه باشند.

دیدیم که الله در دو آیه پیشین به يکی از مسايل مهم بشری (توطئه دو هوو بر عليه �خر عالم امکان در مورد گر�تن ن�قه بيشتر يا �اش ساختن جريان ماريه قبط�ه) پرداخته بود. در آیه بعدی(تحريم 4) الله آن دو را به توبه می خواند و تهديد می کند اگر به توطئه های ضدبشری خود ادامه دهند خودش و جبرئيل و ساير ملائکه پشتيبان رسولش خواهند بود(والبته احتمالا ما با انکارهای دوستان مسلمان قرآن نخوان خود، باز مجبوريم عين آيه و ت�اسير م�سرين بی کار را �ردا بياوريم).حال در اين آيه الله زنان حرمسرای رسولش را به زبان ديگری تهديد می �رمايد و برای ثبت در تاريخ (!) آن را در کتاب ابدی و جاويد خود نيز داخل می کند.

(گه گاهی �کر می کنم زیادی مودبم!)